วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2556

ธนบัตรที่ระลึก

เป็นเรื่องราวอันเกี่ยวเนื่องกับการราชาภิเษกสมรส
และการบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

ภาพประธานด้านหลัง 

เชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงโบกพระหัตถ์
และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙
ตอนล่างของธนบัตรมีข้อความ "ราชาภิเษกสมรสครบ ๖๐ ปี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓" และ 
"บรมราชาภิเษกครบ ๖๐ ปี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓"

ภาพประกอบด้านหลังธนบัตร เชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งทักษิโณทกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประดับด้วยลายดอกพิกุล 6 ดอก
สื่อความหมายถึง การบรมราชาภิเษกครบ ๖๐ ปี โดยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงโปรยดอกพิกุลเงิน ดอกพิกุลทอง พระราชทานแก่พราหมณ์และพระบรมวงศา
นุวงศ์ตามคติความเชื่อที่ว่าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประธานในพระราชพิธีนั้น
เปรียบเสมือนสมมติเทพที่อุบัติลงมาจากสวรรค์ บริเวณพระราชมนเทียรจึงถือว่าเป็นดุจสวรรค์
ต้นพิกุลเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งในอุทยานบนสวรรค์
ดังนั้น ในระหว่างการประกอบพระราชพิธี
จึงมีการโปรยดอกพิกุลซึ่งเปรียบเหมือนดอกไม้สวรรค์
และเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งสมบูรณ์ 
เพื่อเป็นการให้สิ่งที่เป็นมงคลในพระราชพิธี
เบื้องซ้ายมุมบน เชิญพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ ๙ พิมพ์บนธงชาติไทย 
สื่อความหมายถึง ความเป็นชาติไทย ซึ่งประกอบด้วย สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
เบื้องซ้ายมุมล่าง เชิญพระปฐมบรมราชโองการ

"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถือเป็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่และสำคัญยิ่ง
ดังที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจปกครอง
ราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรมจริยาดังพระปฐมบรมราชโองการที่พระราชทานไว้
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓

ขนาด ๗.๒๐ x ๑๕.๐๐ เซนติเมตร
วันประกาศออกใช้ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๓
จ่ายแลก วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓


ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕


ภาพประธานด้านหลัง พระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ขนาด ๗.๒๐ x ๑๕.๐๐ เซนติเมตร
วันประกาศออกใช้ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
จ่ายแลก วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕


ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

ภาพประธานด้านหน้า

พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันคู่กับพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเป็นภาพประธาน มีลายน้ำอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. ภายใต้พระมหามงกุฎ โดยอักษร” 
มีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรขึ้นส่องดูกับแสงสว่างขนาด ๘ x ๑๖.๒๐ เซนติเมตร

วันประกาศออกใช้ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
จ่ายแลก วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

ภาพประธานด้านหลังพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นภาพประธาน
 โดยมีภาพพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ เป็นภาพประกอบ ในเนื้อกระดาษฝังแถบสีฟ้าซ่อนไว้ตามด้านกว้างของธนบัตร
 โดยมีบางส่วนปรากฏให้เห็นเป็นระยะที่ด้านหลังธนบัตร 
ภายในแถบสีฟ้ามีตัวเลขอารบิก “80” ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นรูปดอกกุหลาบเมื่อพลิกธนบัตรไปมา


ขนาด ๘ x ๑๖.๒๐ เซนติเมตร
วันประกาศออกใช้ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
จ่ายแลก วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ภาพประธานด้านหน้า


เบื้องซ้ายมีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นภาพประธาน

ตอนกลางของธนบัตรชนิดราคา ๑ บาท มีภาพการเสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท 

เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในปี ๒๔๙๓ 

ชนิดราคา ๕ บาท มีภาพการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยกระบวนพยุหยาตราสถลมารค
ในพระราชพิธีมหามงคลเนื่องในวโรกาสที่เจริญพระชนมพรรษาครบ ๓ รอบพระนักษัตร ในปี ๒๕๐๖
และชนิดราคา ๑๐ บาท มีภาพการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี 
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ในปี ๒๕๔๙ เรียงตามลำดับ

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ภาพประธานด้านหลัง

เป็นภาพลำดับเรื่องราวอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ตั้งแต่เมื่อทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ภายในโครงตัวเลขไทย " ๙ "


บัตรธนาคารเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาหกสิบบริบูรณ์ 

๕ ธันวาคม ๒๕๓๐

ภาพประธานด้านหน้า

พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องแบบจอมทัพ 
ทรงฉลองพระองค์ครุย ประทับเหนือ พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์


ขนาด ๑๕.๙ x ๑๕.๙ เซนติเมตร
วันประกาศออกใช้ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๓๐
จ่ายแลก วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๓๐
บัตรธนาคารเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาหกสิบบริบูรณ์ 
๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ 

ภาพประธานด้านหลัง

พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประทับท่ามกลางพสกนิกร
ขนาด ๑๕.๙ x ๑๕.๙ เซนติเมตร

วันประกาศออกใช้ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๓๐
จ่ายแลก วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๓๐ธนบัตรชนิดราคา 50 บาทแบบพิเศษ เนื่องในโอกาส ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จำนวน 100 ล้านฉบับ
 เป็นธนบัตรพอลิเมอร์ ลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับธนบัตรแบบ 13 ในชนิดราคาเดียวกัน ต่างกันที่มีตราสัญญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีแทนลายไทย บริเวณลายน้ำเดิมมีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์แบบใหม่ 
มองเห็นได้เมื่อยกธนบัตรขึ้นดูกับแสงสว่างและล้อมด้วยพื้นสีใส ซึ่งมองทะลุผ่านได้ 
นอกจากนั้น ยังมีเลขไทย 50 ดุนนูน ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของธนบัตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น